88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

نمونه دادخواست و رای دادگاه در مورد مطالبه مهریه؛ وکیل دادگستری؛ وکیل دادگاه خانواده 88019244

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

 دادخواست

خواهان: خانم ........... فرزند .......... شغل: خانه دار، با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای ............ شغل: آزاد، به نشانی تهران

تعیین خواسته و بهای آن: 1- مطالبه مهریه به مبلغ 2,735,850,000 ریال      2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- سایر دلایل و مستندات: سابقه پرونده در شعبه خانواده 266 خانواده 2

2- وکالت نامه به شماره ............ مورخ 04/09/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ........... ریال باطل شد.

3- شناسنامه به شماره .......... مورخ 23/06/1350

4- سند طلاق شماره ........... مورخ 19/08/1394 دفتر رسمی طلاق شماره ........

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما در خصوص دادخواهی موکل مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

نظر به اینکه مهریه موکل 300 سکه تمام بهار آزادی است و یک سکه آن در ازای صدور حکم طلاق بذل گردیده است لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه 299 سکه تمام بهار آزادی و مطالبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.

رای طلاق صادره از شعبه 266 خانواده دو

 با تشکر و تجدید احترام

به انضمام هزینه دادرسی

 


دادنامه

پرونده کلاسه ............... شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران تصمیم نهایی شماره ............

خواهان: خانم .......... فرزند ........ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای ........... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران

خواسته ها: 1- مطالبه مهریه           2- مطالبه خسارات دادرسی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم .......... فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت آقای ......... با وکالت وکیل دادگستری به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 299 عدد سکه بهار آزادی مقوم به 2,735,850,000 ریال با احتساب خسارات دادرسی توجها به محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی حسب مفاد سند شماره ......... صادره از دفتر شماره ......... تهران و نیز عندالمطالبه بودن مهریه خواهان و با عنایت به اینکه خوانده با حضور در جلسه رسیدگی مورخ 07/10/94 به عدم پرداخت مهریه همسرش اقرار نموده است لذا مستندا به مواد 1082 و 1275 قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت مهریه همسرش به تعداد 299 عدد سکه تمام بهار آزادی محکوم می نماید. ضمنا خوانده از باب تسبیب و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ 82,215,500 ریال به عنوان هزینه دادرسی به خواهان و حق الوکاله وکیل وی طبق تعرفه قانونی می باشد. رای صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده وفق تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می باشد.

رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواندن 1552 دفعه
نمونه دادخواست و رای دادگاه در مورد مطالبه مهریه؛ وکیل دادگستری؛ وکیل دادگاه خانواده 88019244 - 3.5 out of 5 based on 4 reviews

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.