88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

پنج شنبه, 16 ارديبهشت 809 19:10

تدلیس در نکاح

شماره تماس با وکیل خانواده،خانوادگی : 88019244-88019243

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تدلیس در نکاح:

طبق ماده 1128 قانون مدنی: " هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف موصوف بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

ضمانت اجرای حقوقی:

در واقع حق فسخی که قانونگذار در این ماده برای طرفین در نظر گرفته است ناشی از تدلیس ( فریب دادن/ پنهان کردن عیب ) در نکاح است. که برای جبران ضرر وارد شده صورت خواهد گرفت. علاوه بر حق فسخی که برای فریب خورده ایجاد می شود، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسوولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند.

ضمانت اجرای کیفری:

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات مالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

مهریه که در متون فقهی با عنوان صداق از آن یاد شده است مالی است که به وسیله عقد ازدواج به طور متزلزل به ملکیت زن در می آید و با چهار چیز این ملکیت قطعی و قابل مطالبه می شود :

1 - نزدیکی                2- مرگ شوهر             3- ارتداد همسر                      4- مرگ زن

مرد به حکم قانون (ماده 1087 قانون مدنی) ملکف به دادن مهر به زن است. برای همین سکوت دو طرف در عقد نکاح و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. در نتیجه حق دریافت مهریه و الزام زوج به پرداخت آن یکی از مهمترین آثار عقد نکاح است.

جهت اطلاع از احکام مهریه و مشورت با وکیل متخصص دعاوی خانواده و مشاوره حقوقی  می توانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و در زمینه مطالبه مهریه با وکیل مهریه مشاوره نمایید.
 تلفن های تماس : 88019244 , 88019243

مهریه انواع مختلفی دارد که به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد :

  • مهرالمسمی : این نوع مهریه مشخص است و مورد توافق طرفین قرار می گیرد در نتیجه میزان آن به هنگام عقد نکاح ذکر می شود. اگر قبل از نزدیکی در این حالت مرد همسر خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر مشخص شده است.
  • مهرالسنته : ای مهریه زنی است که همسرش او را به کتاب خدا و سنت پیغمبر تزویح کن علت آنکه این مبلغ را مهرالسنته می گویند این است که پیغمبر این مبلغ را مهر زنان خود قرار داده اند.
  • مهر المثل : همانطور که بیشتر گفته شد اگر در ضمن عقد نکاح دائم ذکری از مهریه نشود عقد نکاح درست است (برخلاف نکاح موقت یا صیغه که عدم ذکر مهر عقد را باطل می کند) در عقد زوجیت دائم اگر مهریه ضمن عقد مشخص نشود و میان زوجین نزدیکی رخ دهد زن مستحق مهرالمثل می باشد می باشد یعنی مهریه زنان مشابه و هم ردیف او. در تعیین این نوع مهریه حال زوجه از حیث شرافت، موقعیت اجتماعی و خانوادگی و سایر صفات و وضعیت ها تعیین می شود. برای تعیین مهریه المثل دادگاه خانواده اقدام به تعیین کارشناس می کند.
  • مهرالمتحه : مطابق ماده 1093 قانون مدنی هرگاه در عقد نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتحه است. پس اگر نکاح به طریقی فسخ شود این توع مهر ثابت نیست و زن مستحق دریافت چیزی نیست. مهرالمتحه و طبیعتاً طلاق در نکاح موقت وجود ندارد.

عدم تعیین مهر در ضمن نکاح دائم اصطلاحاً تفویض بضع گفته می شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه البضع گفته می شود.

نکته : در مورد فوت همسر اگر همسر قبل از نزدیکی فوت کند و برای زوج مهریه ضمن عقد مشخص نشده باشد زن مستحق چیزی نیست و اگر بعد از نزدیکی فوت کند زن مستحق چیزی نیست و اگر بعد از نزدیکی فوت کنذ زن مستحق نصف مهریه مشخص شده است و اگر ضمن عقد مهریه مشخص نشده باشد و مرد بعد از نزدیکی فوت کند زن مستحق مهرالمثل است.

نکته : حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت حتی اگر زوجه در قید حیات نباشد به عبارت دیگر با مدت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هرحق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین دو وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.

نکته : دین ناشی از مهریه از جمله دیون محتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی با هم تأدیه مهریه زوجه بر سایر دیدن مقدم می باشد.

زن می تواند علاوه بر مطالبه مهریه     درخواست مهریه یا قبل از آن و یا بعد از دادخواست اقدام به توقیف اموال شوهر و یا به عبارت قانونی درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید و ظرف مدت کوتاهی اموال شوهر خود را توقیف نموده و از  توقیف افراد دیگر با انتقال آن اموال  توسط شوهر به فرد دیگر جلوگیری نماید. 
منتشرشده در مقالات

 

جهت مشاوره با وکیل مهریه، وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهریه را داشته باشد زن می تواند تا وقتی که شوهر مهریه اش را به او پرداخت نکرده شوهر را از انجام زناشویی منع کند و خود را در این مورد در اختیار مرد قرار ندهد.

این مسئله موجب نمی شود که مرد بتواند نفقه زن را پرداخت نکند. این مسئله را حقوقدانان حق حبس می نامند. البته اگر زن قبل از گرفتن مهریه به اختیار خود با مرد زناشویی نمود دیگر حق ندارد تا گرفتن مهریه خود را در اختیار شوهر قرار ندهد و فقط حق مطالبه مهریه اش را خواهد داشت.

زن می تواند تعیین میزان مهریه را به شوهر یا هر شخصی که دلش می خواهد واگذار نماید و شخص تعیین شده می تواند هر مقدار که بخواهد مهر را تعیین نماید اما اگر اختیار تعیین مهریه به خود زن واگذار شده باشد زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل برای خودش به عنوان مهریه تعیین نماید.

زن و شوهر می توانند ضمن عقد نکاح با یکدیگر توافق نمایند که زن حق حبس نداشته باشد. شوهر حق حبس ندارد و نمی تواند پرداخت مهریه زن را به تمکین زن از او موکول و مشروط نماید. اعسار و ناتوانی شوهر از پرداخت مهریه زن حتی اگر این ناتوانی را در دادگاه هم ثابت کرده باشد باعث سقوط حق حبس زن نخواهد بود و در این صورت نیز زن حق حبس خواهد داشت. اگر در عقد مهریه تعیین نشده باشد یا اینکه شرط شده باشد که زن مهریه ای نداشته باشد زن حق حبس نخواهد داشت.

تعیین مهریه و مسایل مربوط به آن

برای تعیین مهریه رضایت خود زوجین ملاک است و نیازی به رضایت خانواده های آنها یا اشخاص دیگر نیست. طرفین می توانند با تراضی با یکدیگر تعیین مهر را به شخص معین دیگری واگذار کنند. زن می تواند تعیین میزان مهریه را به شوهر یا هر شخصی که دلش می خواهد واگذار نماید و شخص تعیین شده می تواند هر مقدار که بخواهد مهر را تعیین نماید اما اگر اختیار تعیین مهریه به خود زن واگذار شده باشد زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل برای خودش به عنوان مهریه تعیین نماید.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود و زن مهریه اش را بیشتر از مهرالمثل قرار داد مرد می تواند این مهریه را نپذیرد و برای تقلیل میزان مهریه تا مقدار مهرالمثل به دادگاه مراجعه نماید. اگر زن و شوهر با تراضی هم شخصی را برای تعیین مهریه معین کردند هیچکدام از آنها بدون رضایت دیگری نمی تواند اختیار تعیین مهریه را از آن شخص بگیرد. شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهریه انتخاب کرده اند می تواند کلا انجام این کار را نپذیرد در این صورت تعیین مهر با دادگاه است مگر اینکه طرفین شخص دیگری برای این کار در نظر بگیرند یا اینکه خودشان در مورد میزان مهریه با یکدیگر توافق نمایند.

اگر طرفین قبل از اینکه شخص تعیین شده مهر را تعیین کند از یکدیگر جدا شوند باز هم اختیار تعیین میزان مهریه به فرد تعیین شده است و اوست که باید میزان مهر را مشخص نماید. اگر شخص تعیین شده برای مشخص کردن میزان مهریه بعد از وقوع نزدیکی بین زوجین و قبل از تعیین مهریه فوت کند زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در عقد دائم اگر مهریه تعیین نشده باشد یا اینکه عدم مهر شرط شده باشد عقد صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را با توافق یکدیگر تعیین نمایند. در عقد دائم اگر شرط شود زن هیچ مهری نداشته باشد عقد صحیح است اما شرط صحیح نیست و طرفین بعد از عقد مهریه را تعیین خواهند کرد و اگر قبل از تعیین مهریه با هم نزدیکی کردند مهرالمثل به زن تعلق خواهد گرفت.

در عقد دائم اگر بعد از جاری شدن صیغه نکاح و قبل از تعیین مهریه زوجین با هم نزدیکی نمودند مهرالمثل به زوجه تعلق می گیرد. برای تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر شئونات خانوادگی و سایر خصوصیات فردیش در مقایسه با سایر زنان همانند او و مهریه آنان در نظر گرفته می شود.

در عقد دائم اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از اینکه مهریه ای تعیین شود و قبل از اینکه بین آنان نزدیکی صورت بگیرد بمیرد به زن هیچگونه مهری تعلق نخواهد گرفت. اگر مهریه تعیین نشده باشد ولی بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد و قبل از تعیین مهریه مرد فوت کند زن می تواند مهرالمثل خود را از ماترک اموال به جا مانده از متوفی شوهر مطالبه نماید همچنین اگر در این فرض زن فوت نماید ورثه او می توانند مهرالمثل این زن را از شوهر در صورتی که زنده باشد و از ما ترک او در صورتی که فوت کرده باشد مطالبه نمایند.

اگر مهریه تعیین شده نامشخص باشد یا اینکه ارزش مالی نداشته باشد کان لم یکن تلقی شده و در عوض مهرالمثل به زن تعلق می گیرد. اگر مهریه تعیین شده مال مشخصی باشد و این مال به شخص دیگری تعلق داشته باشد زن می تواند مثل یا قیمت آن مال را از شوهر به عنوان مهریه مطالبه کند و خود آن مال را در صورتی می تواند مطالبه کند که صاحب مال این اجازه را داده باشد.

احکام مهریه در ازدواج موقت

در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است. اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد. در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده با زن نزدیکی نکرد زن می تواند تمام مهریه را از مرد بگیرد. در عقد موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده از عقد نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد.

اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه

اگر در عقد نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از دلایل شرعی فسخ شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه علت فسخ ناتوانی شوهر از انجام عمل زناشویی باشد که این عیب عنن گفته می شود و در این صورت نیمی از مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

اگر فسخ نکاح به هر جهتی بعد از نزدیکی واقع شود تمام مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت. اگر مهریه تعیین نشده باشد و نکاح به علت عنن فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید. اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.

منتشرشده در مقالات

 نفقه زن

در نکاح دایم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر این که در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دایم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر یک تکلیف قانونی است و مردی که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کیفری برای وی در نظر گرفته می‌شود اما در نکاح موقت، این تکلیف وجود ندارد و در صورتی که زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان یک تکلیف و تعهد قراردادی قابل مطالبه و پیگیری است و حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقیب کیفری شوهر وجود ندارد.

ثبت نکاح موقت

بر اساس قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح (فارسی یا عربی) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد. البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتی که در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقویت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از این ازدواج، در آینده بتواند حقوق خود را پیگیری کند. همچنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این صورت، ثبت نکاح موقت باز هم ضروری است.

مهریه زن

در ازدواج دایم اگرچه مهریه باید قید شود اما اگر به هر دلیلی در هنگام عقد، مهریه قید نشود، عقد صحیح است و اگر تا قبل از نزدیکی، مقداری به عنوان مهریه تعیین شود که مهریه همان است و اگر تا بعد از نزدیکی مهریه تعیین نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مرد زن را پیش از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.

مهرالمثل یعنی مهریه‌ای که با توجه به حال زن از حیث شرافت خانوادگی، سایر صفات و وضعیت او نسبت به افراد نظیر او یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن و همچنین عرف محل زندگی و غیره تعیین می‌شود اما مهر المتعه میزان مهریه مشخصی است که با توجه به میزان تمکن مالی مرد، از سوی دادگاه تعیین می‌شود.

این احکام مربوط به نکاح دایم است اما در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد.

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد (اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود و الا عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی بکند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

تبعیت زن از شوهر

در نکاح دایم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند. زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده و نیز مرد در صورتی که شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند. حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست؛ زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند.

البته ازدواج موقت یا متعه، چون از ابتدا بر مبنای استمتاع طرفین از یکدیگر بسته می‌شود، زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعی نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، مگر این که در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزدیکی را شرط کرده باشد که شرط صحیح است و مرد حق نزدیکی با زن را ندارد و در این صورت تنها زن و شوهر با یکدیگر محرم محسوب می‌شوند.

پایان نکاح موقت

در ازدواج دایمم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و به جای آن بذل مدت وجود دارد. همان طور که در نکاح دایم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکیت مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند.

منبع: تبیان

منتشرشده در مقالات

 پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، شوهر حبس می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید، مجازات حبس در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات توانایی زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.

وکیل مهریه در این باره توضیح می دهد: اگر زوج بتواند به میزان 110 سکه از مهریه را پرداخت کند، به نسبت مازاد بر آن، امکان حبس وی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر به فرض مردی 500 سکه باید مهریه بدهد، در صورت مطالبه مهر از جانب همسرش اگر 110 سکه را یکجا بپردازد، بابت 390 سکه باقیمانده زندانی نمی‌شود و اگر نتواند 110 سکه را بدهد باید به زندان برود.

 به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «اگر استیفای مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود.»

سوالی که در این میان مطرح می شود این است که اگر مردی تقاضای اعسار کند می تواند از پرداخت مهریه خودداری کند یا خیر؟

مطابق قانون، خودداری از پرداخت مهریه امکان پذیر نیست؛ چه این که به مجرد عقد ازدواج، زن مالک مهر می شود. به عبارتی دیگر مهریه دینی است بر ذمه زوج که می بایست آن را پرداخت نماید.

از طرفی دیگر صرف اقامه دعوای اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای مطالبه مهریه، از موجبات عدم حبس زوج می باشد، لذا با فرض پذیرش ادعای اعسار زوج از ناحیه دادگاه باز هم زوج مکلف به تادیه مهریه می باشد، منتها به صورت اقساط یا طی مهلت مشخص.

منبع: تبیان

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

 جهت مشاوره با وکیل دادگستری، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل نفقه و وکیل مهریه با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243 

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد.

نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است: مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی.

چگونگی محاسبه میزان نفقه: ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید.

شرایط پرداخت نفقه: به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید .

ماده 1108  قانون مدنی: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.


ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه: زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نماید. حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل باعث شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی و آزار و اذیت زوجه برود، خروچ او از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت .

ماده 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

ماده 1115 قانون مدنی: اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه تعیین کند و در صورت اثبات احتمال ضرر مزبور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه: زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه نماید.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات

 جهت مشاوره حقوقی با وکیل خانواده، مهریه، طلاق  تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

در قالب یک مثال توضیح می دهیم که آیا می توان منزل مسکونی رابابت مهریه توقیف کرد یا خیر؟

موردی را در نظر بگیرید که خانمی پس از ترک منزل مهریه خود را مطالبه کرده و از طرف دادگاه توقیف اموال گرفته است و دادگاه بابت توقیف اموال، یک چهارم حقوق مرد را توقیف می کند، اکنون آیا زن می تواند منزل مسکونی که مرد در آن سکونت دارد را توقیف نماید؟

باید گفت توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلامانع است ولی مرد می تواند به توقیف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد معمولا منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف ملک بین قضات  وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می توان به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص این که مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد.

در صورتی که منزل به صورت قولنامه فروخته شده باشد و سند ملکی نداشته باشد هم اگر ثابت شود که مربوط به مرد است با هم قابل توقیف است.

 پرداخت مهریه بعد از محکومیت و صدور اجراییه خواهد بود و اگر تا قبل از اجرا مرد دادخواست اعسار بدهد و مهریه قسطی بشود زندان ندارد ولی اگر اعسار صادر نشود  مرد به علت عدم پرداخت مهریه به زندان معرفی خواهد شد.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

در موارد زیر، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:

- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

- بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا در شرایطی که مرد در زندان باشد.

- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن را به خطر بیاندازد.

- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک.

- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی به طوری که مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه گذشته باشد.

- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل طلاق؛ وکیل خانواده؛ وکیل مهریه با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

- عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد ازدواج می‌‌شود.

- مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

- اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به این که مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه كند.

- در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت كند در برابر قانون مسوول به پرداخت می‌‌باشد.

- شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

- اگر مرد بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسوول است و زن می تواند به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت كند.

- زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هرگونه تصرفی كند و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد.

- مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه همسر یا دادگاه.

- در صورتی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد نماید که یا رضایت همسر اول را داشته باشد یا همسرش بیمار باشد و قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

- اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه، ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

تماس با وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکیل برای طلاق توافقی؛ وکیل در ایران: 88019244 و 88019243

گاهى زن براى مطالبه مهریه خود از طریق دفترخانه رسمى ازدواج مبادرت به صدور اجراییه مى كند كه پس از ابلاغ این اجراییه به همسرش، زن مى تواند اقدام به بازداشت اموال منقول و غیر منقول شوهر خود كند. گاهى زن براى وصول مهریه خود قادر نیست تا مالى را از شوهرش معرفى كند و مرد نیز براى پرداخت بدهى خود عملا هیچ اقدام موثرى انجام نمى دهد كه در این شرایط زن مى تواند تقاضاى ممنوع الخروج شدن او را كند تا از خروج شوهرش از كشور به منظور فرار از پرداخت بدهى و نپرداختن آن جلوگیرى شود.

یكى از مشكلاتى كه اداره ثبت اسناد و املاک همواره با آن مواجه است، درخواست بدهكارانى است كه به لحاظ اعسار و تنگدستى و اخذ حكم تقسیط بدهى و ناتوانى از پرداخت یكجاى بدهى تقاضاى رفع اثر از ممنوع الخروجى را دارند، درحالى كه صدور این حكم از سوى مرجع قضایى مجوزى براى رفع ممنوع الخروجى نیست.

زن مى تواند پس از شناسایى اموال همسرش و ارزیابى هر یک از این اموال و بازداشت آن ها در قبال طلب خود به منظور تامین باقیمانده طلب، تقاضاى ممنوع الخروجى مرد بدهكار را كند.

تنها راه رفع ممنوع الخروجى یک مرد، پرداخت بدهى، صدور دستور قضایى به لحاظ تامین خواسته زن و یا انصراف زن، از این تقاضا است. در بسیارى از موارد مردان بدهكار به این اداره مراجعه مى كنند و پس از معرفى مالى به عنوان وثیقه، تقاضاى رفع ممنوع الخروجى دارند، اما اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط ندارد، هرچند به نظر، قبول وثیقه متناسب با میزان دین و رفع ممنوع الخروجى بدون اشكال است و حقى را از بستانكار ضایع نمى كند.

زن مى تواند پس از شناسایى اموال همسرش و ارزیابى هر یک از این اموال و بازداشت آن ها در قبال طلب خود به منظور تامین باقیمانده طلب، تقاضاى ممنوع الخروجى مرد بدهكار را كند. در ضمن اگر زن قادر به شناسایى اموال از شوهرش نباشد، مى تواند تنها بابت قسمتى از طلب خود شوهرش را ممنوع الخروج کند.

با توجه به اینكه نسبت به قسمتى از طلب كه پرداخت مى شود، حقوق دولتى كه نیم عشر یا حق الاجرا است نیز تعلق مى گیرد، اداره اجرا مى تواند بابت حق الاجراى وصول نشده خود بدهكار را ممنوع الخروج نماید و تا زمانى كه نیم عشر دولتى پرونده پرداخت نگردیده، از ممنوع الخروجى او رفع اثر نكند.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از3

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.