88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

موارد فسخ نکاح | وکیل خانواده 88019244

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده: 88019244 - 88019243

از موارد فسخ نکاح می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عیوب: وجود برخی از عیب ها چه در زن چه در مرد به هریک از آنها حق فسخ خواهد داد. حق فسخی که با اراده یکی از طرفین ایجاد شده و نیازی به توافق ندارد. به عبارت دیگر چون یکی از طرفین از عیب موجود در دیگری، متحمل ضرر و زیان شده است، قانونگذار با در نظر گرفتن حق فسخ برای وی، خواسته تا حدودی این ضرر را جبران سازد.

در ذیل به بررسی عیوبی که موجب ایجاد حق فسخ می شوند، می پردازیم.

عیوب مشترک:

جنون: به این معناست که شخص در انجام وظایف عادی و روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. و بنابر ماده 1121 قانون مدنی: "جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است."

اما شرط اینکه جنون بتواند مبنای حق فسخ قرار گیرد این است که: حین انعقاد عقد طرفی که به علت جنون تقاضای فسخ عقد نکاح را دارد، از جنون آگاه نبوده باشد. زیرا در صورت آگاهی در زمان عقد مبنای ایجاد حق فسخ که ضرر و زیان است از بین می رود و حق فسخ ایجاد نخواهد شد.

در ضمن جنون باید دائمی یا ادواری باشد (در فواصل معین بروز کند). در صورتی که جنون امری زودگذر و ناپایدار باشد که قابل درمان است، حق فسخ ایجاد نخواهد شد.

آنچه تا اینجا بیان شد در مورد جنون در زمان وقوع عقد نکاح بود که در مورد دو طرف قواعد یکسانی دارد.

اما در مورد جنون در دوران زناشویی باید بین زوج و زوجه تفیک قائل شد:

اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود، زن می تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمی تواند ازدواج را فسخ کند.

عیوب ویژه مرد: در صورت وجود عیوب زیر در مرد، برای زن حق فسخ ایجاد خواهد شد:

1) خصاء
2) عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد (هرگاه بعد از عقد هم ایجاد شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود).
3) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عملیات زناشویی نباشد.

اگر قبل از عقد زن عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1) قرن
2) جذام
3) برص
4) افضاء
5) زمین گیری
6) نابینایی از هر دو چشم

عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.

اگر مرد قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

تخلف از شرط صفت: به موجب ماده 1128 قانون مدنی: "هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

بنابراین در صورتی که صفت خاص به صورت صریح شرط شده باشد، در صورتی که طرف فاقد وصف مذکور باشد شکی نیست که برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد خواهد شد.

اما در مورد قید اخیر ماده که بیان داشته عقد متباینا بر آن (صفت) واقع شده باشد ذکر این توضیح ضروری به نظر می رسد:

شرط تبانی یا بنایی این است که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکرات مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده ولی در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است.

در این صورت نیز آنچه در مذاکرات مقدماتی بین طرفین مورد بحث قرار گرفته، می تواند مبنای حق فسخ هریک از طرفین قرار گیرد.

خواندن 121 دفعه
موارد فسخ نکاح | وکیل خانواده 88019244 - 3.0 out of 5 based on 1 review

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.